Awesome q2a theme
0 votes
เกียรติศักดิ์ เจริญสุข ทำบุญถวายวัด มี.ค.image 5 2021

เกียรติศักดิ์ เจริญสุข การเป็นคนดีมีมากกว่าแค่ทำสิ่งต่างๆเพื่อบุคคลอื่น คุณต้องยอมรับแล้วก็รักตนเองก่อนคุณถึงจะถ่ายทอดพลังแง่ดีให้กับโลก ปฏิบัติตามคำเสนอแนะต่อแต่นี้ไปเพื่อช่วยให้คุณเป็นผู้ที่ดีขึ้นกว่าเดิม สักหนึ่งครั้งในชีวิต กราบลาพ่อแม่ญาติมิตรเพื่อลาบวชอุปสมบท
การลาบรรพชาอุปสมบทเพื่อรับใช้ศาสนาถือว่าเป็น เป็น อานิสงส์พรั่งพร้อม ซึ่ง ผู้ถือบวชจะละทิ้งชีวิตความเป็นอยู่เดิม เพื่อเดินทางเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ของศาสนาพุทธ ด้วยเหตุผลดังกล่าวการบวช เกียรติศักดิ์ เจริญสุข นับได้ว่า เป็นการสร้างคุณประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว และได้ฝึกซ้อมตนเองตามแบบของพระพุทธศาสนาได้ฝึกหัดในเรื่องของกายคำพูดใจ แล้วก็จำเป็นต้องเจริญก้าวหน้าสติมีศีลสมาธิปัญญา รวมทั้งถือปฏิบัติของศีล พระสงฆ์ 227 ข้อ ตาม พระบัญญัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการช่วยเหลือให้กาย วาจา จิตใจ มีความปกติสุขผลักดันการฝึกฝนเพื่อให้มีสมาธิ ขจัดกิเลสปัญหารวมทั้งนำมาซึ่งการก่อให้เกิดสติปัญญาสำหรับบิดามารดาแล้วก็ครอบครัวจะได้ ผลบุญบุญจากงานบรรพชา ของลูกชาย ด้วยเหตุว่าความมุ่งมั่นของบิดามารดาทุกคนต้องการจะให้ลูกเป็นคนดีมีศีลธรรมไปถึงเป้าหมายในชีวิตเป็นสุข รวมทั้งการบวชยังค้นหาพระธรรมนำสู่ชีวิตพ่อแม่มีความปราบปลาบปลื้มเป็นอย่างมากที่ลูกชายสามารถ ประพฤติตามขนบธรรมเนียมความศรัทธาของคนประเทศไทยโบราณซึ่งเช้าใจกันว่า การบวชของลูกจะได้อานิสงส์พาไปสู่สวรรค์ หรือที่เรียกกันว่าได้เกาะชายผ้าเหลืองลูกขึ้นสวรรค์ ยิ่งไปกว่านี้ยังสร้างความรื่นรมย์ให้กับบิดามารดาครอบครัววงศ์สกุล เทียบเคียงสมาชิกในครอบครัวเดินหน้าไปสู่พระธรรมนำจิตใจ รวมถึงงานบุญ งานบวชนี้ ชาวพุทธทั้งหลายรวมถึงสหายมิตร คนรู้จักได้มาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการช่วยงานเพื่อพิธีการอุปสมบทเป็นไปตามจารีตประเพณีและก็เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ซึ่งการบวชนั้นนับได้ว่ามีผลบุญแรง รวมทั้งเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งหลาย เพราะเหตุว่าความหมายของคำว่าบวชหมายถึงการยกเว้น รักษาศีลปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ส่วนจะบรรพชานานมากแค่ไหนขึ้นอยู่กับ ต้นสายปลายเหตุ ทั้งหลายแหล่ของ เกียรติรุ่งเรืองสุข
พิธีบรรพชาตามพิธีการโบราณ เพื่อมีคุณประโยชน์ต่อคนที่ขอบวชต่อไปในอนาคต
• ผู้ขอบวชจึงควรกล่าวบทสวดมนตร์ ซึ่งหนังสือจะใช้ 2 แบบหมายถึงแบบอุกาสะแบบเอสาหัง ซึ่งผู้ขอบวชจึงควร สอบถามพระอุปัชฌาย์ซึ่งท่านกระจ่างให้ทราบดีว่าควรจะท่องบทไหน
• ของที่ทางครอบครัวจำเป็นที่จะต้องตระเตรียมเป็น
o ของโปรยทานสามารถพับเป็นเหรียญโปรยทานหรือทอฟฟี่ของประเภทอื่นๆได้ตามสมควร
o อาหารที่รับรองแขกที่มาในงานบวช
o ซองต้นเหตุที่จะเอามามอบแก่อุปัชฌาย์พระคู่สวดและก็พระอันดับ
• ของที่จะจะต้องเตรียมวันโกนหัว
o ใบบัว 1 ใบไว้สำหรับรองผม
o กรรไกรที่มีความแหลมคมใช้สำหรับการตัดผม
o มีดโกนขน
พิธีการบรรพชา
1.ตัดผมปอยซึ่งจะใช้ใบบัวใบใหญ่ในการรองรับเส้นผมที่บิดามารดาญาติกระทำการตัดปอยผม
2.โกนหัวเป็นขั้นตอนของพระอาจารย์ที่จะโกนให้กับนาค
3.กราบลาพ่อแม่วงศ์ญาติ เพื่อขออภัยซึ่งนาคจะมีธูปเทียนแพ และก็กล่าวคำลาบวชและรับไตร
4.เดินแห่บวชและก็เวียนรอบโบสถ์ 3 รอบ
5.นาคกระทำการโปรยทานในงานทำบุญ
6.
by (220 points)

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welcome to Suphe Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
39,608 questions
21,575 answers
4 comments
78,842 users